Goodbye Debuchy, we hardly knew ye. 

Goodbye Debuchy, we hardly knew ye.